apos

NAPRAWY PRZEŁOMÓW ZIMOWYCH

W tym roku usuwając ubytki nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych wbudowano ponad 28 ton masy. Wyjątkowo niekorzystne warunki – ujemne temperatury w nocy, a dodatnie w dzień sprzyjają powstawaniu przełomów. Najskuteczniejszą metodą naprawy jest uzupełnianie ubytków masą na gorąco wytwarzaną w specjalnym przewoźnym urządzeniu. Największy ubytek, którego przyczyną jest dodatkowo występująca woda podskórna powstaje w Kiszewku na drodze między Obrzyckiem, a Obornikami. W tym przypadku radykalna poprawa sytuacji może nastąpić po dokonaniu przebudowy i wykonaniu odwodnienia. Jest to jednak duży nakład finansowy przekraczający możliwości bieżącego utrzymania drogi.