apos

ODTWARZANIE ROWÓW DROGOWYCH

Prawie 500 mb. rowów drogowych przy drogach powiatowych odtworzono w bieżącym roku. Z uwagi na niedrożność przepustów pod zjazdami woda z rowów wylewała się na drogę stwarzając zagrożenie dla ruchu drogowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa utrzymanie zjazdów wraz z przepustami znajdującymi się pod nimi należy do obowiązków właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi (Art.30 Ustawy o drogach – Dz.U. z 2016 poz.1440). Działania drogowców miały na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze – niedrożne zjazdy zostały przekopane i zagrożenie usunięto. Wyjątkowo wysoki stan wód gruntowych powoduje zalewanie gruntów przyległych do drogi jednakże odwadnianie pól poprzez rowy drogowe nie jest zadaniem zarządcy drogi. Jeżeli rowy drogowe pełnią jednocześnie rolę rowów melioracyjnych podlegają przepisom prawa wodnego.