apos

PRZEBUDOWA ul. Za Jeziorem w Rogoźnie

Całkowity koszt zadania to prawie 3,4 mln.zł. Planowana jest przebudowa jezdni, budowa kanalizacji deszczowej oraz ciągu pieszo-rowerowego. Zakres prac przekracza obecne możliwości finansowe samorządów powiatowego i gminnego. Pomimo to zdecydowano o rozpoczęciu zadania przeznaczając na ten cel w tym roku 108 tys.zł. W ramach tej kwoty usunięto drzewa, wyfrezowano pnie oraz umocniono nawierzchnię pobocza. Pozwala to na bezpieczniejsze poruszanie się pieszych, ale niestety zachęca kierowców do szybszej jazdy. W zależności od możliwości finansowych w przyszłym roku zadanie będzie kontynuowane. Największy kosztem jest budowa kanalizacji deszczowej zwłaszcza na odcinku wzdłuż drogi wojewódzkiej. Problemem jest także możliwość pozyskanie dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W ramach istniejącego systemu nie ma możliwości dofinansowania wydatków na gruntach obcych. Także całość projektu z uwagi na brak elementów punktowanych w konkursach ma małe szanse na wsparcie. A punktowane są skrzyżowania bezkolizyjne, przejścia dla pieszych z azylami, szykany zmniejszające szybkość jazdy, sygnalizacja świetlna …